دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محسن   قائمیان امیرکلائی

پست الکترونیکی : m.ghaemian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : م.عمران-سازه

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی عمران - سازه

نوع استخدام : قراردادی

محسن قائمیان امیرکلائی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

^